Nowości
Regulamin

§1
Definicje

Sklep – serwis transakcji on-line prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem mapymapy.pl.

Usługodawca – ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zawierająca Umowy w oparciu o Regulamin.

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść (w szczególności mapy elektroniczne) przeznaczona do odczytania (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na Urządzeniu Elektronicznym za pomocą dedykowanych aplikacji.

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz odczytu Plików (np. komputer osobisty, smartfon, tablet).

Dostarczanie Pliku - odpłatne udostępnienie Pliku przez Usługodawcę na zamówienie Klienta realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Produkty – rzeczy będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w szczególności: plany miast, mapy samochodowe, mapy turystyczne, mapy ścienne wydrukowane na arkuszach papieru oraz przewodniki, atlasy i albumy w postaci książkowej, w tym również mapy w postaci laminowanej.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest:
    a. usługa dostępu do Konta,
    b. usługa dostarczania Pliku.

Konto – unkcjonalność Sklepu przypisana Klientowi o statusie zarejestrowanego użytkownika, identyfikowana za pomocą unikalnego oznaczenia (adresu e-mail) i hasła, umożliwiająca nabywanie Plików za pośrednictwem Sklepu.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca dokonywanie transakcji online, umożliwiająca w szczególności: wpisywanie kodu promocyjnego, ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość, dane do faktury, sposób płatności i dostawy.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Biuro Obsługi Klienta – dział przedsiębiorstwa Usługodawcy zajmujący się obsługą relacji z Klientem dostępny pod numerem telefonu (22) 666-04-05 oraz adresem poczty elektronicznej sklep@mapymapy.pl.

§2
Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 2. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.
 3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy na dostęp do Konta. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostaje utworzone Konto, które przypisane jest indywidualnie do Klienta za pomocą adresu e-mail oraz hasła.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu rejestracji, poprzez kliknięcie linku otrzymanego w wysłanej wiadomości rejestracyjnej, na podany adres e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest do podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych oraz ich aktualizacji.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W przypadku, gdy hasło do Konta zostało przejęte przez inne osoby Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy.
 7. Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna do korzystania ze Sklepu i nabywania Plików, jednakże Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 8. Umowa na dostęp do Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Klienta i Usługodawcę na zasadach określonych poniżej.
 9. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem może w każdym czasie rozwiązać umowę dostępu do Konta za wypowiedzeniem przesłanym Usługodawcy na adres mailowy Biura Obsługi Klienta.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dostępu do Konta zawartą z Klientem będącym zarejestrowanym użytkownikiem w trybie natychmiastowym i zablokować jego Konto, jeśli:
      a. cel rejestracji lub sposób korzystania z Konta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
      b. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności narusza prawa osób trzecich, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
      c. Klient wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, prowadzi działalność komercyjną lub reklamową, w tym dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta,
      d. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu z Klientem,
      e. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta w związku z rejestracją danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,
      f. Klient zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania podanych przez siebie danych osobowych.

 §3
Zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji

 1. Sklep dostarcza Pliki, z których można korzystać za pomocą wielu aplikacji na różnych Urządzeniach elektronicznych. Za działanie aplikacji odpowiadają ich producenci. Informacje dotyczące dostępności i wymagań sprzętowych aplikacji dostępne są u ich producentów.
 2. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za wyjątkiem okresów niezbędnych przerw serwisowych.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy o dostarczenie Plików. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Wiadomość potwierdzająca treść złożonego zamówienia, zawiera pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
      a. dokonać wyboru zamawianych Plików,
      b. dokonać wyboru opcji zakupu:
          I. „Nie mam jeszcze konta” (utworzenie konta),
          II. „Zakupy bez rejestracji”,
          III. „Mam już konto w sklepie”,
      c. poprawnie wypełnić formularz zamówienia i podać wymagane dane.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia i podania nieprawidłowych danych uniemożliwiających kontakt z Klientem.
 6.  W momencie naciśnięcia przycisku "potwierdzam zakup" Klient zawiera umowę o dostarczenie wybranego Pliku. Po zawarciu umowy Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 7. Opłacenie zamówienia powoduje automatyczne udostępnienie zamówionego Pliku (Plik powinien zostać udostępniony w ciągu kilkunastu minut od momentu otrzymania potwierdzenia płatności). Brak wpływu płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.
 8. Plik jest udostępniany Klientowi w ten sposób, że na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, przesłana zostaje wiadomość z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Pliki można również pobrać po zalogowaniu się do swojego konta, z zakładki „Moje konto”. Plik można pobrać maksymalnie 10 razy, w ciągu 7 dni od dokonania płatności.
 9. Na adres podany podczas składania zamówienia Usługodawca prześle Klientowi dowód zakupu lub fakturę VAT (w zależności do wyboru klienta). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.). Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 10. Produkty i Pliki nie mogą być przedmiotem jednego, wspólnego zmówienia.

§4
Ceny i forma płatności

 1. Ceny Plików prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki oraz wszelkie inne opłaty wymagane przez przepisy prawa polskiego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Plików oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w dowolnym momencie. Zmiana ceny nie wpływa na już złożone zamówienia będące w trakcie realizacji.
 3. Sprzedaż Plików może odbywać się na zasadach promocji. Zakup na zasadach promocji może być uzależniony od podania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 4. Płatność przelewem elektronicznym (przedpłata) jest jedyną dostępną formą płatności.
 5. Operatorem płatności pośredniczącym w procesie płatności elektronicznej jest serwis Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6.

§5
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać na adres sklep@mapymapy.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja może dotyczyć przypadków takich jak:
      a. Plik jest uszkodzony,
      b. Plik nie uruchamia się,
      c. mapa nie odpowiada opisowi określonemu w zamówieniu.
 5. Usługodawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§6
Odstąpienie do Umowy

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Pliku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Konsument wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

§7
Prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, że na stronach internetowych Sklepu prezentowane są materiały chronione prawem własności intelektualnej. Ochronie podlegają w szczególności utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), bazy danych, znaki towarowe, logotypy, a także przyjęty układ i dobór kolorów. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabronione jest w szczególności: pobieranie zawartości baz danych, i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na stronach internetowych Sklepu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 2. Zawarcie umowy o dostarczenie Pliku nie oznacza przeniesienia autorskich praw majątkowych ani udzielenia licencji do utworów zapisanych w Plikach. Klient ma prawo do korzystania z Plików wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabronione jest w szczególności: rozpowszechnianie Plików (a także map w nich zapisanych) w całości lub we fragmentach, wprowadzanie ich do obrotu, kopiowanie i zwielokrotnianie, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług dostępnych w Sklepie, za wyjątkiem:
      a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na wykonywanie niezbędnych czynności konserwacyjnych, organizacyjnych lub związanych z modyfikacją funkcjonalności Sklepu,
      b. rozwiązania z Klientem Umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie,
      c. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających świadczenie Usług, które są niezależne od Usługodawcy, w szczególności choć niewyłącznie: awarii dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarii serwerów, nieprawidłowego działania sieci telekomunikacyjnej, wystąpienia zjawisk siły wyższej.
 5. Korzystanie z Usług świadczonych w oparciu o Regulamin, w szczególności dokonywanie zakupu Plików wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
      a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
      b. aktualna lub do trzech wersji wstecz, przeglądarka internetowa (Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera) z włączoną opcją akceptowania plików cookies oraz obsługą JavaScript,
      c. aktywne konto e-mail.
 6. Pliki dostarczane są w formatach wybranych przez Klienta tj: GeoTIFF, TAR lub KMZ. Do odczytu Pików wymagane jest korzystanie z Urządzenia Elektronicznego posiadającego zainstalowaną aplikację zapewniającą odczyt wybranego formatu. Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych są dostępne na w zakładce O mapach elektronicznych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie przez Klienta nieprawidłowego formatu Pliku lub za błędy w działaniu aplikacji dedykowanych do jego otworzenia.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta powstałe w wyniku:
      a. korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
      b. blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta,
      c. dokonania transakcji przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta, w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta, przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

§8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas korzystania ze Sklepu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) jest ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849(dalej: Usługodawca ).
 2. Dane osobowe podane przez Klientów przetwarza zgodnie z postanowieniami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych w zakresie przetwarzania danych osobowych przepisów prawa. Dane te wykorzystane są przez Usługodawcę w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i RODO) - wyłącznie w zakresie niezbędnym do sprzedaży Plików oraz świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu obsługi transakcji sprzedaży, w tym jej rozliczenia oraz archiwizacji oraz spełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i RODO) w zakresie rozpatrzenia reklamacji, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń, promowania towarów i usług (marketing bezpośredni).
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ExpressMap Polska Sp. z o.o., ul. Miejska 4a, 01-352 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@mapymapy.pl.
 4. Usługodawca zapewnia Klientom realizację praw wynikających z RODO, w szczególności: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Klientów, w szczególności adresy poczty elektronicznej będą wykorzystywane do przesyłania Informacji handlowych (newsletter) wyłącznie wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Po wyrażeniu zgody Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu e-mailu zawierającym Newsletter lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się stronie internetowej Sklepu.
 7. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę:

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Zawarcie oraz realizacja umowy

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  Obsługa procesu składanych reklamacji

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

  Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

  Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

  Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych) 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, hostingu, serwisu IT, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi outsourcingu księgowości, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
      a. okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
      b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
      c. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
      d. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
      e. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
      a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
      b. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
      c. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
      d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Informacja o Plikach prezentowanych na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikających na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory z Klientami niebędącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Kupujący będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem na warunkach Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r, z późn. zm.).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu drogą e-mail lub poprzez informacje zamieszczoną w systemie logowania do Konta lub w innym widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany w treści Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo do rozwiązania Umowy informując o tym niezwłocznie Usługodawcę. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na zamówienia rozpoczęte przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl